Pressemeddelelser

NYHEDER

 

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SYDSJÆLLANDS  KULTURTEATER

 

Mødet foregår i VIEMOSE EGNSHUS:

 

                           Onsdag den 18. marts 2020  kl. 18.00.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad.

 

DAGSORDEN:   1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

                                    Bestyrelsens forslag til dirigent: Poul Sørensen.

 

 1. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden.

 

 1. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

 1. Behandling af rettidigt indkomne forslag fremsat af bestyrelsen eller

medlemmerne.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet kr. 100,- for alle.
Børn og studerende gratis.

 

 1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er:
  Jens Kruse og Per Frandsen

Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

Jens Kruse og Per Frandsen
     

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
Forslag: Inge Stokholm og Peer Mikkelsen

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

Revisor: Michael Wiberg og Poul Sørensen.

Revisorsuppleant:  

 

 1. Drøftelse af fremtidige planer.
  Degnen fra Kragevig (Dorte)
  a. Snapsetur den 10 maj. (Jens)
  b. Dans på balustraden på Oringepynten. Små historiske indslag. (Per)

 2. Evt..

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. forslag til valg til bestyrelsen, skal i skriftlig form være bestyrelsen/formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforsalg til valg under punkt 6 kan dog også fremsættes på generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Jens Kruse.

Regnskabet uddeles på tryk til generalforsamlingen.

Liste over indkomne kandidatforslag kan rekvireres samme sted.

 

 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til             Per Frandsen tlf. 21482253 sms ok.
  
Du kan også vælge at svare på e-post: kulturteater2019@gmail.com

Tilmelding senest torsdag den 12. marts 2020.

Kontingent betales på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 6090877
Husk at skrive i tekstfeltet, hvem kontingentet dækker.
Kontingent kan også betales på dagen.
Kontingent:
Kr. 100,-      almindelige medlemmer
Kr. 100,-      pensionister
Gratis:         børn og unge under uddannelse

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Per Frandsen

formand


 


      Amatørteater med lokalhistoriske temaer