Pressemeddelelser

NYHEDER

 

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SYDSJÆLLANDS  KULTURTEATER

 

Mødet foregår i VIEMOSE EGNSHUS:

 

                           Mandag den 25. oktober 2021  kl. 18.00.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad. Tilmelding nødvendig, se nederst her på siden.

 

DAGSORDEN - foreløbig:  

    1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

                                    Bestyrelsens forslag til dirigent: Poul Sørensen.

 

    2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden.

    3. Bestyrelsen håber, at generalforsamlingen godkender, at Jens Kruse og Per Frandsen fortsatte deres hverv efter den                  udsatte/aflyste generalforsamling 2021, og at de således først er på valg i forbindelse med generalforsamlingen 2022.

 

    4. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

    5. Behandling af rettidigt indkomne forslag fremsat af bestyrelsen eller   

        medlemmerne.

 

    6. Fastsættelse af kontingent.

       Bestyrelsen foreslår kontingentet kr. 100,- for alle.
       Børn og studerende gratis.

 

    7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
        På valg er: Anita Anderson, Dorte Osborn og Folke Pedersen.

       Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

       Dorte Osborn, Folke Pedersen og     

      Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
      Forslag: Inge Stokholm og Peer Mikkelsen

 

      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

      Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

      Revisor: Michael Wiberg og Poul Sørensen.

      Revisorsuppleant:  

 

     8.  Drøftelse af fremtidige planer.
      a. Degnen i Kragevig. Spilles den 17., 18. og 19. juni 2022 i Faksinge By
      b. Der indkaldes snarest til første møde med skuespillere.
      c. Snapsetur forår 2022. (Jens)
  

     9. Evt..

 

       Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. forslag til valg til bestyrelsen, skal i skriftlig form være       bestyrelsen/formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforsalg til valg under punkt 6 kan dog også fremsættes på generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Jens Kruse.

Regnskabet uddeles på tryk til generalforsamlingen.

Liste over indkomne kandidatforslag kan rekvireres samme sted.

 

 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til            Per Frandsen tlf. 21482253 sms ok.
  
Du kan også vælge at svare på e-post: kulturteater2019@gmail.com

Tilmelding senest mansdag den 18. oktober 2021.

Kontingent betales på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 6090877
Husk at skrive i tekstfeltet, hvem kontingentet dækker.
Kontingent kan også betales på dagen.
Kontingent:
Kr. 100,-      almindelige medlemmer
Kr. 100,-      pensionister
Gratis:         børn og unge under uddannelse

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Per Frandsen

formand


 

 


      Amatørteater med lokalhistoriske temaer