Pressemeddelelser

NYHEDER

 

Kære medlemmer.

Hermed indkaldes til generalforsamling i SYDSJÆLLANDS  KULTURTEATER

 

Mødet afholdes i VIEMOSE EGNSHUS:

 

                           Mandag den 25. oktober 2021  kl. 18.00.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad.

 

DAGSORDEN:  

    1.  Valg af dirigent og stemmetællere.

                                  

    2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden.

  • Bestyrelsen indstiller, at generalforsamlingen godkender, at Jens Kruse og Per Frandsen fortsatte deres hverv efter den udsatte/aflyste generalforsamling 2021, og at de således først er på valg i forbindelse med generalforsamlingen 2022.

 

    3. Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

    4. Behandling af rettidigt indkomne forslag fremsat af bestyrelsen eller

        medlemmerne.

 

    5. Fastsættelse af kontingent.

       Bestyrelsen foreslår kontingentet kr. 100,- for alle.
       Børn og studerende gratis.

 

     6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

        På valg er:
       Anita Anderson, Dorte Osborn og Folke Pedersen.

       Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

       Dorte Osborn, Folke Pedersen og
     

       b. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
      Forslag: Peer Mikkelsen og Inge Stokholm

 

      c. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

         Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

        Revisor: Michael Wiberg og Poul Sørensen.

        Revisorsuppleant:  

 

      7. Drøftelse af fremtidige planer.
         a. Degnen i Kragevig. Spilles den 17., 18. og 19. juni 2022 i Faksinge By
         b. Der indkaldes snarest til første møde med skuespillere.
         c. Snapsetur forår 2022. (Jens)
  

      9. Evt..

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. forslag til valg til bestyrelsen, skal i skriftlig form være bestyrelsen/formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforsalg til valg under punkt 6 b kan dog også fremsættes på generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Jens Kruse.

Regnskabet uddeles på tryk til generalforsamlingen.

Liste over indkomne kandidatforslag kan rekvireres samme sted.

 

 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til            Per Frandsen tlf. 21482253 sms ok.
  
Du kan også vælge at svare på e-post: kulturteater2019@gmail.com

Tilmelding senest søndag den 17. oktober 2021.

Kontingent betales på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 6090877
Husk at skrive i tekstfeltet, hvem kontingentet dækker.
Kontingent kan også betales på dagen.
Kontingent:
Kr. 100,-      almindelige medlemmer
Kr. 100,-      pensionister
Gratis:         børn og unge under uddannelse

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

Per Frandsen

formand


 

 

 


      Amatørteater med lokalhistoriske temaer