Generalforsamling 2018

 

Kære medlemmer.

 

Hermed indkaldes til generalforsamling i SYDSJÆLLANDS KULTURTEATER

 

Mødet foregår i VIEMOSE FORSAMLINGSHUS:

 

Fredag 23. marts 2018 kl. 18.00.

 

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved lidt mad.

 

DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Bestyrelsens forslag til dirigent: Poul Sørensen.

 

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år ved formanden.

 

3.Kassererens forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

 

4.Behandling af rettidigt indkomne forslag fremsat af bestyrelsen eller

medlemmerne.

 

5.Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår kontingentet kr. 100,- for alle.

Børn og studerende gratis.

 

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

På valg er:

Jens Kruse og Per Frandsen.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

Jens Kruse og Per Frandsen

 

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen foreslår valg af følgende:

Revisor: Michael Wiberg og Poul Sørensen.

Revisorsuppleant: Britta Jørholt.

 

7.Drøftelse af fremtidige planer.

Dannebrogs 800-års jubilæum.

 

8. Evt..

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder evt. forslag til valg til bestyrelsen, skal i skriftlig form være bestyrelsen/formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Kandidatforsalg til valg under punkt 6 kan dog også fremsættes på generalforsamlingen.

 

Det reviderede regnskab kan rekvireres ved henvendelse til Jens Kruse.

Regnskabet uddeles på tryk til generalforsamlingen.

Liste over indkomne kandidatforslag kan rekvireres samme sted.

 

 

TILMELDING: Af hensyn til spisningen er tilmelding nødvendig.

 

Tilmelding til Per Frandsen tlf.: 21482253 sms ok.

Du kan også vælge at svare på e-post: info@kulturteater.dk

 

Tilmelding senest fredag den 16. marts 2018.

Kontingent betales på: Reg.nr.: 1551 kontonummer: 6090877

Husk at skrive i tekstfeltet, hvem kontingentet dækker.

Kontingent kan også betales på dagen.

Kontingent:

Kr. 100,-almindelige medlemmer

Kr. 100,-pensionister

Gratis:børn og unge under uddannelse

 

Vel mødt

På bestyrelsens vegne

 

Per Frandsen

formand

 

 

DANNEBROG. Forfatter: Henning Pedersen

Dramatisk teknik: Som ved “Kvinderend”

Perioden:

Samtalerne foregår i reformationstiden - slutningen af 1530’erne, men det eksempel, de bruger, er fra Valdemar Sejrs Korstog i Estland i 1219.

Plot:

De første 2 kendte historiske kilder til myten om, at Dannebrog faldt fra himlen, er Christiern Pedersen og Peter Olsen i starten af 1500-tallet. De sidder og drøfter, hvordan de skal komme igennem de kommende religionstridigheder med smør på brødet og, hvordan de kan begrænse magten hos den konge, der vil gøre sig til kirkens overhoved og inddrage alle kirkens rigdomme (Op mod 50 % af jordegodset i landet).

De er inspireret af Konstantin den Stores oplevelse af et kors, der faldt fra himlen “In hoc signum vinces” og en tilsvarende episode i Portugal. De ønsker en kongemagt, der erkender, at Gud er den største, og at kongens magt kommer derfra - kongerne skal salves af en biskop, der ikke er udpeget af kongen.

Inden teaterstykket kunne vi have folkeliv med salg af pølser, øl, brændevin, afladsbreve, relikvier (splinter fra Jesu kors, sand fra Golgata osv) og håndmadder.

 

Spilles i Vordingborg i forbindelse med jubilæet. Varighed: ca. ½ time. Hertil lægges folkeliv. Vi ved endnu ikke, om Dronning Margrethe vil være til stede ved opførelsen; men hun kommer til jubilæet i Vordingborg. Yderligere information på generalforsamlingen.